آخرین خبر ها

1398/04/23

تبریک به مناسبت کسب رتبه چهارم در رتبه‌بندی رابطین عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توسط آقای محمد علی ورشابی رابط مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

تبریک به مناسبت کسب رتبه چهارم در رتبه‌بندی رابطین عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توسط آقای محمد علی ورشابی رابط مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف