1401/04/01

لغو پذیرش نمونه با گرنت پژوهشی

به اطلاع متقاضیان استفاده از گرنت پژوهشی شریف می‌رساند، تا رفع مشکل گرنت پژوهشی پذیرش نمونه از طریق این گرنت انجام نمی‌شود.