1401/02/25

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد

با توجه به برگزاری آمون کارشناسی ارشد، مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه تعطیل است.