1400/12/17

زمان آخرین پذیرش نمونه در پایان سال 1400

اطلاعیه مهم: پذیرش نمونه مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 تا ساعت 12:00 خواهد بود و روز چهارشنبه 25 و شنبه 28 اسفند پذیرش نمونه نخواهیم داشت. شروع فعالیت مرکز در سال جدید یکشنبه 14 فروردین خواهد بود.