1400/10/05

توقف پذیرش نمونه XPS

با توجه به تکمیل ظرفیت نمونه (نمونه 7500000 و نمونه 12000000 ریالی) آزمون XPS تا پایان سال 1400، تا اطلاع بعدی پذیرش این نمونه متوقف شده است. لطفا قبل از ثبت درخواست، اخبار شروع پذیرش را دنبال و از زمان نوبت‌دهی این آزمون اطلاع حاصل کنید.