1400/09/20

برگزاری وبینار آشنایی با ارگونومی در محل کار

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت هفته پژوهش اقدام به برگزاری وبیناری با عنوان " آشنایی با ارگونومی در محل کار" کرده است.

مدرس: آقای دکتر حامد اکبری جور

زمان برگزاری: شنبه 1400/09/20 از ساعت 15:00 الی 17:00

لینک وبینار: vc.sharif.edu/ch/c-lab