1400/08/26

توقف پذیرش نمونه XPS (نمونه 7500000 ریال)

با توجه به تکمیل ظرفیت نمونه معمولی (نمونه 7500000 ریالی) آزمون XPS تا پایان سال 1400 تا اطلاع بعدی پذیرش این نمونه متوقف شده است و فقط تا تکمیل ظرفیت، پذیرش نمونه سریع (نمونه 12000000 ریالی) خواهیم داشت. لطفا قبل از ثبت درخواست از زمان نوبت‌دهی این آزمون اطلاع حاصل کنید.