1400/07/25

زمان پذیرش دوشنبه 26 مهر

قابل توجه متقاضیان مرکز خدمات آزمایشگاهی

زمان پذیرش حضوری نمونه در تاریخ دوشنبه 26 مهرماه از ساعت 7:30 تا 13 خواهد بود.