1400/06/30

راه‌اندازی پورتال مشتریان

باتوجه به راه­‌اندازی پورتال مشتریان سامانه جامع خدمات آزمایشگاهی و به منظور سهولت در فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان محترم از تاریخ 1400/6/30، کلیه درخواست‌های آزمایشگاه‌­های زیر صرفا از طریق پورتال مشتریان قابل پذیرش است.

  • بدیهی است تنها به درخواست‌هایی ترتیب اثر داده می‌شود که "رسید اولیه ثبت درخواست" را ارائه نموده و صرفاً برای تحویل نمونه به همراه رسید به پذیرش آزمایشگاه مراجعه نمایند.

آزمایشگاه X-Ray کفا

آزمایشگاه DLS کفا

آزمایشگاه TEM کفا

آزمایشگاه GC-MASS-MASS کفا

آزمایشگاه ICP کفا

آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM مقیم)