1400/06/27

تعطیلی آزمایشگاه اسپاترینگ تا اطلاع ثانوی

آزمایشگاه اسپاترینگ دانشکده فیزیک در مجموعه مرکز خدمات آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی خارج از سرویس دهی است و پذیرش نمونه نخواهد داشت.