1400/05/24

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی

پیرو اطلاعیه تعطیلی روزهای دوشنبه مورخ 1400/5/25 الی شنبه 1400/5/30 مرکز خدمات ازمایشگاهی نیز تعطیل است. بدیهی است نتایج آزمونهای درخواستی (مخصوصا آزمونهایی مانند XPS که دارای سیستم نوبت دهی است) متعاقب آن با تأخیر ارسال می شود.