1400/05/05

تعطیلی دانشگاه در روز چهارشنبه 6 مرداد

نظر به برنامه زمان بندی  اعلام شده سازمان سنجش و آموزش کشور برای انجام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه و مرکز خدمات آزمایشگاهی در تاریخ چهارشنبه 1400/6/5 تعطیل است.