1399/12/23

تعطیلی روزهای پایان سال مرکز خدمات آزمایشگاهی

اطلاعیه مهم: مرکز خدمات آزمایشگاهی روز سه شنبه مورخ 99/12/26 از ساعت 13:00 تا 14:00 و روز چهارشنبه 99/12/27 تعطیل و پذیرش حضوری نخواهد داشت. شروع فعالیت مرکز در سال جدید شنبه 14 فروردین خواهد بود.