1399/10/17

تعطیلی پذیرش مرکز در روز شنبه 20 دی در ساعت 13:30

پذیرش نمونه مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز شنبه 20 دی از 8 صبح تا 13:30 انجام می شود. متقاضیان محترم لطفا برای پذیرش نمونه به صورت حضوری تا قبل از ساعت 13:30 مراجعه فرمایید.