1399/05/26

مرکز خدمات آزمایشگاهی در روزهای برگزاری آزمون سراسری ۹۹ تعطیل است

 بر اساس بیانیه مشترک «وزرای علوم، تحقیقات وفناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» برای برگزاری آزمون سراسری سال۹۹ و با توجه به شرایط موجود ورود تمامی دانشجویان و کارکنان به دانشگاه در روزهای چهارشنبه ۹۹/۵/۲۹، پنجشنبه ۹۹/۵/۳۰، جمعه ۹۹/۵/۳۱ و شنبه ۹۹/۶/۱ممنوع است. لذا مرکز خدمات آزمایشگاهی در روزهای مذکور از ارائه خدمات معذور می باشد.