1399/05/19

امتیازات ویژه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای اعضای فعال باشگاه مشتریان

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.
تمامی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان کشور در صورت معرفی خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به جامعه پژوهشی کشور می‌توانند بر اساس دستورالعمل زیر اعتبار هدیه دریافت نمایند.
لینک :
https://labsnet.ir/page/5224