1399/04/04

آغاز به کار مجدد آزمایشگاه آب و فاضلاب

پذیرش نمونه آزمایشگاه آب و فاضلاب که به دلیل جابجایی محل آزمایشگاه به طور موقت متوقف شده بود از تاریخ سه شنبه 99/4/3 آغاز شد.