1399/01/31

آغاز نوبت‌دهی آزمون XPS در سال 99

به دلیل شرایط موجود و صف نمونه‌های قبلی، نوبت‌دهی و پذیرش نمونه آزمون XPS در سال 99 از تاریخ 99/3/1 آغاز می‌شود.