1398/06/12

توقف موقت ارائه خدمات دستگاه FE-SEM

به اطلاع متقاضیان خدمات تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی می‌رساند که به دلیل تعمیرات دوره‌ای ارائه خدمات دستگاه FE-SEM مرکز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.