1398/05/22

طرح اعتباری جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

به اطلاع می رساند طرح جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ویژه دانشجویان دکتری و پسا دکتری سراسر کشور ( 20 میلیون اعتبار با درصد استفاده 40 درصدی) فعال شده است.
مهلت استفاده این طرح در حال حاضر پایان آذر ماه می باشد.

علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر به وبسایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به آدرس www.labsnet.ir مراجعه نمایند.