1398/04/31

اطلاعیه تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی

این مرکز از تاریخ 98/5/26 لغایت 98/5/30 تعطیل است.

اولین روز کاری مرکز بعد از تعطیلات شنبه 98/6/2 است.