1398/03/21

تعطیلی پذیرش در صبح روز دوشنبه 27 خرداد

پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی در تاریخ دوشنبه 98/3/27 از ساعت 8 تا 10 صبح تعطیل است.