1397/12/04

طرح تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران (20+20) تمدید شد

طرح تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران (20+20)  تمدید شد. مهلت ثبت‌نام اعضای هیأت علمی تا 29 اسفند 1397 و مهلت استفاده تا 31 خرداد 1398 تعیین شد.

آزمایشگاه‌های متقاضی مشارکت، تا 15 اسفند 1397 فرصت دارند در این طرح شرکت کنند.