1397/05/06

تعرفه های جدید سال 1397 اعلام شد.

تعرفه های جدید سال 1397 اعلام شد.

 تمامی درخواست هایی که از روز شنبه 97/3/5 ثبت گردند، با تعرفه جدید محاسبه خواهند شد. همچنین باتوجه به بروزرسانی سایت، ملاک عمل تعرفه ها، صفحات آزمایشگاه ها می باشند.