1397/05/06

به اطلاع متقاضیان خدمات XPS می رساند که دستگاه XPS تا اطلاع ثانوی خدمات ارائه نمی‌دهد.

به اطلاع متقاضیان خدمات XPS می رساند که دستگاه XPS تا اطلاع ثانوی خدمات ارائه نمی‌دهد.