1397/05/06

تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی سرکارخانم نظری همکار عزیز و کارشناس آزمایشگاه XRD

تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی سرکارخانم نظری همکار عزیز و کارشناس آزمایشگاه XRD