1397/05/06

به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند آزمایشگاه آب و فاضلاب از تاریخ 96/5/4 الی 96/5/21 پذیرش ندارد.(96/5/4)

به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند آزمایشگاه آب و فاضلاب از تاریخ 96/5/4 الی 96/5/21 پذیرش ندارد.(96/5/4)