1397/05/06

تعرفه های جدید سال 1396 اعلام شد.

 تعرفه های جدید سال 1396 اعلام شد.

شایان ذکر است تمامی درخواست هایی که از روز 96/1/14 تا پایان فروردین 96 ثبت گردند، با تعرفه سال 95 محاسبه خواهند شد.