1397/05/01

تغییرات ساعت کاری ایام پایان سال

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال:
آزمایشگاه آب و فاضلاب از تاریخ 95/12/7 پذیرش ندارد.
آزمایشگاه XRD نمونه هایی را که تا تاریخ 95/12/11 پذیرش شوند، قبل از پایان سال پاسخ خواهند داد و نمونه هایی که بعد از این تاریخ پذیرش شوند را در فروردین سال 1396 پاسخ خواهند داد.
آزمایشگاه های NMR و ICP و نانوذرات و پوشش های نانومتری، ن
مونه هایی را که تا تاریخ 95/12/18 پذیرش شوند، قبل از پایان سال پاسخ خواهند داد و نمونه هایی که بعد از این تاریخ پذیرش شوند را در فروردین سال 1396 پاسخ خواهند داد.
آزمایشگاه DLS و TEM
از تاریخ 95/12/15 پذیرش ندارد.