1397/05/01

توقف سرویس دهی دستگاه XPS

دستگاه XPS تا اطلاع ثانوی از سرویس دهی خارج است ( تاریخ خبر 1395/3/16)