1397/05/01

سرویس دهی دستگاه BET

دستگاه BET بعد از وقفه ای کوتاه به دلیل نقص فنی، در حال حاضر آماده سرویس دهی می باشد.(تاریخ خبر 1395/2/18)