1397/05/01

ارائه خدمات به دارندگان اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

از تاریخ 95/2/8 خدمات آزمایشگاهی مرکز ، برای دارندگان اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (با درصدهای مختلف) قابل ارائه است.