1397/05/01

سرویس دهی دستگاه میکروسکوپ الکترونی

دستگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز (FE-SEM) به سرویس بازگشت و از امروز درخواست‌های میکروسکوپی پذیرفته می‌شود. (تاریخ خبر1395/1/22 )