1397/05/01

تخفیف برای شرکت کنندگان در ششمین کنفرانس نانوساختارها

شرکت کنندگان ششمین کنفرانس نانوساختارها از تخفیف 10 درصدی برای یک درخواست در مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، بهره­ مندمی‌شوند. اعتبار این تخفیف تا پایان اردیبهشت ماه 1395 است. 

(تاریخ خبر1394/1/14)