سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت خاتم پلیمر و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/10/30 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت خاتم پلیم