سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1400/04/11  از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد و در صورتی که تعداد نمونه ها در یک مرحله تقاضا بیش از 50 عدد باشد از 10 درصد تخفیف اضافه در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. همچنین در آزمایشگاه  FE-SEM برای هزینه نمونه هایی که بدون حضور متقاضی مورد آنالیز قرار می گیرد، 10 درصد تخفیف نسبت به تعرفه عادی محاسبه خواهد شد. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران