آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/05/21 از 15 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران