مرکز پژوهش متالوژی رازی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین مرکز پژوهش متالوژی رازی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1399/11/24 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. همچنین در مورد آزمون های XRD، SEM و XRF در مجموع 30 درصد تخفیف منظور خواهد شد. با توجه به اینکه تخفیف دانشجویی جداگانه ای منظور نخواهد شد. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در  مرکز پژوهش متالوژی رازی