شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی ما بین شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1402/02/01 از 10درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی (لیست خدمات)