شرکت آرا کاوش پژوه

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت آراکاوش پژوه و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/08/01 از تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت آراکاوش پژوه