فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 36 کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««92»»دانشگاه شهید بهشتی-««36»»کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی-
2 35 کتابخانه دانشگاه علم و صنعت دانشکده مواد و متالورژی ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««112»»دانشگاه علم و صنعت ایران-««113»»دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-««35»»کتابخانه دانشگاه علم و صنعت دانشکده مواد و متالورژی-
3 34 کتابخانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««67»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-««34»»کتابخانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-
4 32 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««98»»دانشگاه صنعتی امیرکبیر-««32»»کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-
5 26 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««54»»دانشگاه تهران-««26»»کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران-
6 21 کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««112»»دانشگاه علم و صنعت ایران-««117»»دانشکده فیزیک-««21»»کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک-
7 19 کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه تهران (پردیس مرکزی) ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««54»»دانشگاه تهران-««56»»پردیس دانشکده های فنی-««19»»کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه تهران (پردیس مرکزی)-
8 18 کتابخانه دانشگاه تهران گروه متالورژی و مواد ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««54»»دانشگاه تهران-««56»»پردیس دانشکده های فنی-««61»»دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-««18»»کتابخانه دانشگاه تهران گروه متالورژی و مواد-
9 17 کتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««98»»دانشگاه صنعتی امیرکبیر-««382»»دانشکده مهندسی پزشکی-««17»»کتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی-
10 16 کتابخانه دانشگاه تهران پردیس علوم ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««54»»دانشگاه تهران-««57»»پردیس علوم-««16»»کتابخانه دانشگاه تهران پردیس علوم-