فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 47 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««112»»دانشگاه علم و صنعت ایران-««47»»کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران-
2 46 کتابخانه الکترونیک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ««251»»معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-««231»»ستاد ویژه توسعه فناوری نانو-««46»»کتابخانه الکترونیک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو-
3 45 کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند تبریز ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««102»»دانشگاه صنعتی سهند-««45»»کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند تبریز-
4 44 کتابخانه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««126»»موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش-««44»»کتابخانه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش-
5 42 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««105»»دانشگاه صنعتی شریف-««42»»کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف-
6 41 کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت ««124»»وزارت نفت-««125»»پژوهشگاه صنعت نفت-««41»» کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت-
7 40 کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««174»»دانشگاه فردوسی مشهد-««40»» کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد-
8 39 کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««424»»دانشگاه صنعتی شاهرود-««39»»کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود-
9 38 کتابخانه مرکزی واحدعلوم تحقیقات ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««68»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-««38»»کتابخانه مرکزی واحدعلوم تحقیقات-
10 37 کتابخانه دانشگاه کرمان ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««271»»دانشگاه شهید باهنر کرمان-««37»»کتابخانه دانشگاه کرمان-