فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 12922 مرکز تحقیقات سیستمهای برق هوشمند و اتوماسیون ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««67»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-««1513»»دانشکده فنی و مهندسی-««12922»»مرکز تحقیقات سیستمهای برق هوشمند و اتوماسیون-
2 12921 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««12921»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج-
3 12920 شرکت اطهر دانه آذربایجان ««294»»شرکت ها-««12920»»شرکت اطهر دانه آذربایجان-
4 12919 شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون ««294»»شرکت ها-««12919»»شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون-
5 12918 شرکت پترو آزما نسیم خاورمیانه ««294»»شرکت ها-««12918»»شرکت پترو آزما نسیم خاورمیانه-
6 12917 شرکت آبتین طب فناور ««294»»شرکت ها-««12917»»شرکت آبتین طب فناور-
7 12916 شرکت بیطاران ««294»»شرکت ها-««12916»»شرکت بیطاران-
8 12915 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««12915»»پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی-
9 12914 شرکت آزمون گستر سبز ««294»»شرکت ها-««12914»»شرکت آزمون گستر سبز-
10 12913 شعبه منطقه مرکزی-اراک ««414»»وزارت جهاد کشاورزی-««971»»سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-««12912»»موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی-««12913»»شعبه منطقه مرکزی-اراک-