فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 12932 مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران ««294»»شرکت ها-««12932»»مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران-
2 12931 شرکت مهندسین مشاور آرمان محیط پاک ایرانیان ««294»»شرکت ها-««12931»»شرکت مهندسین مشاور آرمان محیط پاک ایرانیان-
3 12930 شرکت رویان سازان توانگر آتیه ««294»»شرکت ها-««12930»»شرکت رویان سازان توانگر آتیه-
4 12929 دانشکده علوم پایه ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««67»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-««12929»»دانشکده علوم پایه-
5 12928 کلینیک سلامت و تندرستی ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««3155»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول-««12928»»کلینیک سلامت و تندرستی-
6 12927 شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا ««294»»شرکت ها-««12927»»شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا-
7 12926 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ««294»»شرکت ها-««12926»»شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک-
8 12925 شرکت امین طرح آزما ایرانیان ««294»»شرکت ها-««12925»»شرکت امین طرح آزما ایرانیان-
9 12924 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ««414»»وزارت جهاد کشاورزی-««971»»سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-««12924»»مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان-
10 12923 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««12923»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز-