فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 12942 شرکت پایش سامانه سلامت ««294»»شرکت ها-««12942»»شرکت پایش سامانه سلامت-
2 12941 آزمایشگاه نوآوران کاشف شهر راز ««294»»شرکت ها-««12941»»آزمایشگاه نوآوران کاشف شهر راز-
3 12940 شرکت تیما زعفران ««294»»شرکت ها-««12940»»شرکت تیما زعفران-
4 12939 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««12939»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان-
5 12938 شرکت آبان تجهیزات ناب آزما ««294»»شرکت ها-««12938»»شرکت آبان تجهیزات ناب آزما-
6 12937 دانشکده مهندسی نقشه برداری ««123»»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-««83»»دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-««12937»»دانشکده مهندسی نقشه برداری-
7 12936 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه ««65»»دانشگاه آزاد اسلامی-««12936»»دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه-
8 12935 شرکت فنی و مهندسی پویش (پایش وضعیت یکتا شرق) ««294»»شرکت ها-««12935»»شرکت فنی و مهندسی پویش (پایش وضعیت یکتا شرق)-
9 12934 شرکت پیشتازان صنعتی آریا رازی (پتصار) ««294»»شرکت ها-««12934»»شرکت پیشتازان صنعتی آریا رازی (پتصار)-
10 12933 دانشکده پیراپزشکی ««180»»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-««2667»»دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین-««12933»»دانشکده پیراپزشکی-