اهداف

✅ متمرکزسازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مورد نیاز رشته های مختلف

✅  تسهیل فرایند خدمات میان آزمایشگاهی

✅ یکسان سازی فرایند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

✅  حمایت از آزمایشگاه های دانشگاه با کمک در تامین و تربیت نیروی متخصص و نیز گسترش، به روز رسانی و نگهداری تجهیزات

✅  تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه

✅ استفاده بهینه و غیرانحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند کشور

✅  انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی