فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :طیف نگاری مرئی-ماورابنفش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شیمی معدنی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده شیمی

اپراتور :لیلا اسدی مفرح

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کوره الکتریکی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :مرضیه احمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون کروماتوگرافی گازی دو بعدی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده شیمی

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در شرایط محوشدگی چندمسیره

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در شرایط محوشدگی چندمسیره

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در شرایط انتشار ایستا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در شرایط انتشار ایستا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :سطح حساسیت مرجع

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :سطح حساسیت مرجع

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون مدولاسیون ارسال - حداکثر خطای حوزه کد

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون مدولاسیون ارسال - حداکثر خطای حوزه کد

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرید آشتیانی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خدمات لایه نشانـی دورانی (Spin Coating)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مونا میرمطلبی و سهیل قدس

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون تعیین وزن دقیق

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :امین جلالی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لایه نشانی به روش لایه‌نشانی با اشعه الکترونی E-Beam

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مونا میرمطلبی و سهیل قدس

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لایه نشانی به روش کند و پاش (Sputtering)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مونا میرمطلبی و سهیل قدس

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون تعیین چگالی(ارشمیدس)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :امین جلالی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لایه نشانی به روش تبخیر بخار فیزیکی PVD

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مونا میرمطلبی و سهیل قدس

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی فوتولومینسانس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات