فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :آزمون تعیین چگالی(ارشمیدس)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :امین جلالی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لایه نشانی به روش تبخیر بخار فیزیکی PVD

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مونا میرمطلبی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی فوتولومینسانس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خودتمیزشوندگی- چربی زدایی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی مرئی و فرابنفش UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری زاویه تماس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تخلخل سنجی جذب و واجذب نیتروژن BET

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری ضریب جذب (Impedance Tube)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری شدت صوت بر حسب فرکانس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی و زاویه‌ای بلندگو

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :AFM-Non Contact دانشکده فیزیک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مشترک فیزیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :سودابه واثقی نیا

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون : AFM مقیم

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات