فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :زاویه تماس (Contact Angle)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیال

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :حسین پاکزاد و بهزاد رضایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :فشار

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی مادون قرمز همراه آماده سازی نمونه

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده شیمی

اپراتور :فرشاد خزایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (7 دور )

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :نمونه سازی کشش

نام آزمایشگاه :کارگاه ماشینکاری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :خداداد اعظمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :شیارزنی نمونه های جوشکاری اصطکاکی

نام آزمایشگاه :کارگاه ماشینکاری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :خداداد اعظمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :صوت سنج

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ممیزی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :عکس حرارتی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ممیزی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :میلاد شکرالهی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری پی اچ وهدایت الکتریکی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی و نگهداری نمونه

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :حسین مهتاب پور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :الکترو اچ

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی نمونه متالوگرافی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مطالعه ماکروسکوپی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :پرس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :برش فلزات

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کروماتوگرافی گازی GC

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :حسین مهتاب پور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنج مرئی/ فرابنفش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :حسین مهتاب پور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :نور سنج شعله ای

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تهیه براده و یا پودر از نمونه های جامد

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :آزاده روحانی مشهدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خدمات داده برداری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه Eye Tracking

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان

اپراتور :فاطمه سادات داعی نژاد

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات