فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :تست باتری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مجید حاجی باقری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تست عملکرد فن

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سیالات

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استریل سازی با UV

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استریل سازی با اتوکلاو

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :نگهداری نمونه در انکوباتور

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :میکسر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خدمات مشترک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آنالیز عنصری ICP-OES فوریتی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ICP کفا

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :مرضیه احمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی عبور پخشی DTS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :برش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :پلاریزاسیون (تعیین مقاومت پلاریزاسیون) برای تخمین سرعت خوردگی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :احمد رمضانی سعادت آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری تنش سطحی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :الکترولیز

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :حل سازی- رسوب گیری – تصفیه محلول (در شرایط اتمسفر محیط)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :پوشش دهی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آون 250

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :همکاریهای فنی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون وارزیابی تجهیزات شبکه

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی کامپیوتر

اپراتور :روزبه گلی خواه و علیرضا برقعی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استریل

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :ماشینکاری فراصوت

نام آزمایشگاه :کارگاه ماشینکاری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری التراسونیک دبی مایع

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ممیزی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی انرژی

اپراتور :میلاد شکرالهی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات